Privacy

Kerk in Den Haag (kantoorhoudend aan Parkstraat 32 in Den Haag), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verklaring heeft betrekking op maandblad Kerk in Den Haag en website kerkindenhaag.nl.

  • Anne-Helene Borgts is Functionaris Gegevensbescherming van Kerk in Den Haag. Zij is te bereiken via: info@kerkindenhaag.nl.

Soorten gegevens

Kerk in Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het e-mailbestand verwerken wij: voor- en achternamen, en e-mailadressen.

(Kerk in Den Haag heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben verkregen van hun ouders of voogd(en). Kerk in Den Haag kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden daarom aangeraden om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder ervan overtuigd is dat Kerk in Den Haag zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@kerkindenhaag.nl, zodat Kerk in Den Haag deze informatie kan verwijderen).

Doelen en grondslagen

Kerk in Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) het verzenden van e-mailberichten en voor (2) het verzenden van onze nieuwsbrief. Deze ontvangers zijn lezers of vrijwillige/beroepskrachten bij religieuze/levensbeschouwelijke organisaties.

Doel is, om (1) informatie te verstrekken over de berichtgeving door Kerk in Den Haag en om (2) informatie voor Kerk in Den Haag te vergaren.

Lezers hebben het belang om door Kerk in Den Haag geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op het terrein van spiritualiteit, cultuur en samenleving. Vrijwillige/beroepskrachten bij religieuze/kerkelijke organisaties hebben het belang om, middels informatieverstrekking aan Kerk in Den Haag, een podiumfunctie voor lezers te vervullen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Kerk in Den Haag neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kerk in Den Haag) tussen zit.

Bewaartermijn

Kerk in Den Haag bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Als een persoon aan Kerk in Den Haag verzoekt om diens persoonsgegevens te verwijderen, dan verwijdert Kerk in Den Haag diens persoonsgegevens.

Delen met derden

Kerk in Den Haag verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het e-mailadres waarmee de ontvanger zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, wordt versterkt aan het bedrijf dat de nieuwsbrief verstrekt. Het bedrijf gebruikt de  persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, zoals met Kerk in Den Haag is overeengekomen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Kerk in Den Haag gebruikt alleen technische, functionele en analytische (maar geen privacy-inbreuk plegende) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan website kerkindenhaag.nl wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die Kerk in Den Haag gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en daarmee voor het gebruiksgemak van de websitebezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de bezoeker alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van diens browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te  verwijderen, toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Ieder heeft daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het verzoektot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar: info@kerkindenhaag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek kan worden ingewilligd, dient de indiener een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gelieve (ter bescherming van de privacy) in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Kerk in Den Haag reageert binnen vier weken op ieder verzoek. Kerk in Den Haag wijst op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van gegevens

Kerk in Den Haag neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wie de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kerkindenhaag.nl.