Evangelische kerken in Den Haag

City Life Church Den Haag
a. Escamplaan 280, 2547 GM, Den Haag
t. 070 – 323 02 07
@. info@clcdenhaag.nl
i. clcdenhaag.nl

Evangelische gemeente Morgenstond
a. Westduinweg 151, 2583 AA, Den Haag
t. 070 – 350 09 76
@. info@egmscheveningen.nl
i. egmscheveningen.nl

Kleurkerk
a. Fahrenheitstraat 354
t. 06 – 24 53 31 67 (Marcel van Dam)
@. KLEURkerk@gmail.com (Marcel van Dam)
i. kleurdenhaag.nl

Rafaël Evangelie gemeente Den Haag
a. Cor Ruysstraat 2, 2284 XL, Rijswijk
@. info@rafaeldenhaag.nl
i. rafaeldenhaag.nl

Volle Evangelie Gemeente / Adventkerk
a. Hengelolaan 225, 2545 JJ, Den Haag
t.  070 – 363 19 68
@. info@veg-denhaag.nl

Johan Maasbach Wereldzending / The Blessing Den Haag
a. Vieringen: Loosduinsekade 222, Den Haag (‘Capitol’).
a. Bureau: Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag.
t.  070 – 363 59 29
@. https://www.maasbach.nl/contact/
i. maasbach.nl