Auteursrecht

De Uitgever van Kerk in Den Haag is een groep kerken: de Protestantse Kerk Den Haag, de Evangelisch-lutherse Gemeente Den Haag, de Gereformeerde Kerken van Den Haag-Oost en de rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee. Kerk in Den Haag houdt kantoor te Den Haag aan de Parkstraat 32.

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele)  eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van Kerk in Den Haag (hieronder begrepen de papieren krant, de website en ieder andere uitgave (‘Uitgaven’) berusten uitsluitend bij de Uitgever. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Namens de Uitgever treedt inzake de auteursrechten de Redactie op.

Auteursrecht houdt kortweg het recht in van de eigenaar (de Uitgever) om te bepalen onder welke voorwaarden zijn eigendom gebruikt mag worden. Alle teksten en visuele uitingen zijn eigendom van de Uitgever.

Natuurlijk wil de Uitgever graag dat zoveel mogelijk mensen nieuws lezen. Juist daarom stimuleert zij het delen van nieuws. Alleen wél op een manier die rechtdoet aan de Uitgever. Het overnemen van iemands eigendom zonder dat hiervoor toestemming verleend is, is diefstal. Daarom is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Redactie niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de Uitgaven geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Voorwaarden voor het overnemen

U mag altijd een tekstfragment van maximaal vijftig (50) woorden uit een artikel uit een Uitgave plus de artikelkop overnemen, mits u bij een digitale Uitgave correct linkt naar het oorspronkelijke artikel en bij een print Uitgave de titel van de krant als bron vermeldt alsook de editie en publicatiedatum.

Gratis

Indien u meer dan vijftig (50) woorden wenst over te nemen, dient u vooraf toestemming te vragen. Indien toestemming wordt verleend verkrijgt u een eenmalig gebruiksrecht tegen betaling van € 10 (exclusief BTW) per tekst. Indien u een artikel inclusief beeldmateriaal wenst over te nemen, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw verzoek om toestemming. Voor overname van een artikel met beeldmateriaal gelden per artikel verschillende prijsafspraken. Indien u foto’s, illustratie(s) en video’s separaat wilt overnemen, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw verzoek om toestemming. Voor overname hiervan gelden per product verschillende prijsafspraken.

Tegen betaling

Voorwaarde voor het verwerven van een geldig gebruiksrecht is dat de afspraken adequaat zijn vastgelegd c.q. door ons zijn bevestigd en door u zijn geaccepteerd.

Om toestemming te vragen kunt een e-mailbericht sturen aan redactie@kerkindenhaag.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de titel van het artikel dat uw wilt overnemen, de publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur. Ook dient u in uw e-mail aan te geven in welk medium en voor welk doel u het artikel wenst over te nemen alsmede de relevante oplage en/of – als de voorgenomen publicatie elektronisch zal zijn – het (gemiddeld) aantal bezoekers van bedoeld medium.

Zo vraagt u om toestemming

Op basis van uw e-mail kan – zulks ter uitsluitende beoordeling van de Redactie – toestemming worden verleend op basis van de daarvoor geldende voorwaarden.

In geval u meerdere artikelen uit de Uitgaven wenst over te nemen, kunt u dat uiteraard ook aangeven. De Redactie kan u dan een  licentieovereenkomst aanbieden waarbij de vergoeding gemiddeld lager zal zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Redactie.

Brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen aan de Redactie door inzending onbeperkt en onherroepelijk toestemming het materiaal te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle Uitgaven en het op te slaan in (elektronische)databanken en andere bestanden.